Visie

We vragen al snel: ‘Kent hij Grieks of Latijn? Schrijft hij poëzie of proza?’ Maar of hij beter of wijzer is geworden, wat toch het voornaamste is, daar wordt pas op het laatste naar gevraagd. Men zou niet moeten vragen wie meer weet, maar wie beter weet.

Michel Montaigne

Een gastvrije en zorgzame school

Onze school wil inspanningen leveren om onderwijs aan te bieden op maat van onze kinderen.

Om een correct beeld te krijgen van het kind wordt, op formele en informele basis, informatie uitgewisseld met  de ouders, andere leerkrachten het CLB en externe hulpverleners.

Op basis van deze informatie kan de leerkracht kiezen voor een passende aanpak.

De leerkracht geeft geschikte leerinhouden en oefenstof. Leerstof die niet aangepast is qua niveau leidt tot frustratie en faalangstervaringen.

Soms kan het zinvol zijn om kinderen in niveaugroepjes onder te brengen. Het is echter even zinvol om kinderen los van hun niveau met elkaar te laten samenwerken, kinderen leren veel van elkaar.

Bij ons mag ieder zichzelf zijn

We willen de kinderen helpen om zich bewust te worden van hun eigen talenten. Een kind dat zich bewust is van zijn kwaliteiten en zichzelf mag zijn  staat veel steviger in de wereld en maakt betere keuzes.

Opgroeien binnen een hechte gemeenschap

Een mens kan maar uitgroeien tot een evenwichtige persoonlijkheid als hij/zij zich veilig en geborgen weet door de hechte gemeenschap om zich heen. Een kind haalt zijn eigen identiteit uit de cultuur en de tradities die hij ervaart in het samenleven met het gezin,  in de school, de sportclub, jeugdbeweging, plaatselijke gemeenschap…

In onze school is verbondenheid met elkaar erg belangrijk op de verschillende niveaus. Zo is er de verbondenheid binnen de klas, de klas binnen de school en de school binnen de dorpsgemeenschap.

Een school met perspectief

Optimisme

Wij geloven dat we onze kinderen verder kunnen brengen. Het kind voelt heel goed aan of iemand gelooft in hem/haar.  Dit zal het kind zelfvertrouwen geven, een basisvereiste om te kunnen leren.

Intrinsieke motivatie

Aanbieden van een uitdagende, prikkelende rijke leeromgeving (inrichting van de klas en de school) en  het kiezen van leerinhouden rekening houden met wat de kinderen op dat moment bezig houdt en boeit zorgt voor intrinsieke motivatie. De motivatie volgt uit het leren zelf.

Zelfsturing

De leerkracht begeleidt het kind om vaardigheden te ontwikkelen die het in staat stellen om zelf op een adequate manier te handelen in de wereld.

Daarvoor moet het kind kunnen beschikken over een aantal denkstrategieën. Het is de taak van de leerkracht om tijdens het leerproces het kind te begeleiden om te leren bij de aanpak van problemen de passende denkmiddelen in te zetten.

Competente leerkrachten

Onderwijs dat niet vernieuwt en zich aanpast aan de actuele behoeften die de maatschappij stelt, werkt een dalende betrokkenheid bij de kinderen in de hand. Daarom is het belangrijk dat het schoolteam de nodige inspanningen levert om zijn professionaliteit te verbeteren.

Kunst- en cultuureducatie

Een volwaardige deelname aan cultuur- en kunsteducatie leidt tot maatschappelijke emancipatie en integratie en vergroot de ontwikkelingskansen van alle kinderen en jongeren. Naast onderricht over cultuur en kunst, leren kinderen ook door cultuur en kunst.

Er is ruimte in klas voor passieve cultuur- en kunstbeleving maar ook voor actieve creatieprocessen.

Een duurzame school

Duurzaam omgaan met de omgeving

In deze stressvolle tijden is natuur meer dan ooit een rustgevend element in onze omgeving. Natuur zorgt voor gezondheid en evenwicht. Daarom streven we naar een groene en natuurlijke schoolomgeving  waarin de kinderen leren om verantwoordelijkheid te nemen.

Duurzaam omgaan met jezelf

Wie zich goed in zijn vel voelt en in een gezonde omgeving mag werken en studeren krijgt meer kansen om zich evenwichtiger te ontplooien.

We willen  kinderen helpen bij het ontwikkelen van een positief zelfbeeld. We willen kinderen leren dat genieten veel intenser wordt als dit gebeurt vanuit een grondhouding van matigheid op gebied van voeding, soberheid wat betreft genotsmiddelen, voorzichtigheid in geneesmiddelenverbruik, aandacht voor evenwicht tussen in- en ontspanning en voor een correcte houding.

Duurzaam omgaan met elkaar

Kinderen moeten de mogelijkheid krijgen om de wereld te exploreren maar moeten ook beseffen dat er om die wereld leefbaar te houden nood is aan regels en afspraken.

Deze regels en afspraken zijn alleen zinvol als ze het resultaat zijn van regelmatig overleg en communicatie tussen de verschillende betrokken partijen.

Vanuit christelijke traditie

Er bestaat geen levensbeschouwelijke benadering van de werkelijkheid los van een levensbeschouwelijke traditie. In de school opteren we daarom uitdrukkelijk voor de benadering van de levensbeschouwelijke dimensie vanuit de christelijke godsdienst en de katholieke traditie.

Een school met passie

Om dit opvoedingstraject te kunnen realiseren is naast competentie ook engagement een belangrijke hefboom. Dit engagement vinden we  terug op verschillende niveaus binnen de school.

Geëngageerde leerkrachten

Op regelmatige tijdstippen is er overleg met het hele schoolteam. Er worden beslissingen genomen over de dagelijkse gang van zaken maar ook met betrekking tot het pedagogisch project van de school.

Geëngageerde leerlingen

We doen een inspanning om kinderen enthousiast te maken, te motiveren door betekenis te geven aan de leerstof. We halen uit de kinderen wat erin zit door te vertrekken vanuit hun kwaliteiten.

De kinderen participeren in de dagelijkse besluitvorming maar hebben ook inspraak in de richting die we met de school uitgaan op middellange termijn.

Geëngageerde ouders

Een open communicatie en een goede verstandhouding met de ouders zorgt ervoor dat het pedagogisch project gedragen en gesteund wordt.