Schoolraad

Het participatiedecreet voorziet sinds 1 april 2005 in de verplichte oprichting van verschillende raden op school waaronder de schoolraad.

De schoolraad bestaat in het basisonderwijs uit vertegenwoordigers van de volgende drie geledingen: de ouders, het personeel en de lokale gemeenschap.

Elke geleding bestaat bij ons uit telkens drie vertegenwoordigers. De vertegenwoordigers van de ouders en het personeel worden rechtstreeks verkozen. (zie o.a. kiesreglement) De vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap worden tijdens de eerste vergadering van de manddatperiode door de leden van de personeels- en oudergeleding bij consensus gecoöpteerd. De termijn van een mandaatperiode bedraagt vier jaar.

De werking van de schoolraad wordt geregeld in het huishoudelijk reglement.

In de schoolraad situeert zich het zwaartepunt van de formele inspraak op school. De schoolraad heeft overlegbevoegdheid over diverse onderwerpen (zie huishoudelijk reglement) en kan ook steeds uit eigen beweging een schriftelijk advies uitbrengen.

Het schoolbestuur en zijn gemandateerde (de directeur) wonen de vergaderingen steeds bij. In het decreet wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de drie geledingen en anderzijds het schoolbestuur. De reden daarvoor is dat  sprake is van overlegbevoegdheid. Aangezien de schoolraad moeilijk kan overleggen met een eigen geleding wordt het schoolbestuur formeel niet beschouwd als een geleding van de schoolraad.

Kiesreglement verkiezing oudergeleding schoolraad

Nieuws uit de schoolraad

Op naar de laatste start van een schooljaar in dit decennium.

 

Op vrijdag 1 september zal onze directeur weer de rode loper uitrollen om ons allen feestelijk te verwelkomen.

Samen met directie, schoolbestuur, OC De Lenaard, … bouwen we verder aan een optimale  leeromgeving voor onze kinderen, voor onze toekomst.

Ook het OC De Lenaard draagt een héél groot stuk bij in het nastreven van optimale leeromstandigheden. Vele activiteiten en verplaatsingen van en voor onze kinderen zouden niet meer mogelijk zijn zonder hun  financiële tussenkomst. Wist je trouwens dat elke ouder welkom is in het oudercomité? Is het nu om deel uit te maken van het bestuur of als gewoon lid, kan je alleen of als koppel een handje toesteken op elke activiteit, enkele activiteiten of slechts op één activiteit of misschien maar enkele uurtjes …  dit maakt allemaal niets uit. Hun motto “vele handen maken licht werk” en “in vriendschap de middelen verzamelen om onze kinderen een leuke en boeiende  schooltijd te bezorgen”  zorgt ervoor dat je dit niet ziet als een opdracht, maar als een vriendengroep.

Op 1 september zal  je enkele leden van het OC zeker opmerken aan de schoolpoort. Op deze heugelijke dag denken zij eens niet aan jullie kinderen maar wel aan de mama’s en papa’s,  die in de drukte van de eerste schooldagmorgen nog geen tijd vonden voor hun broodnodige koffie.

De schoolraad wenst elke kleuter, elke leerling ,elke leerkracht en schoolmedewerker en schitterend schooljaar toe!