Schoolraad

Het participatiedecreet voorziet sinds 1 april 2005 in de verplichte oprichting van verschillende raden op school waaronder de schoolraad.

De schoolraad bestaat in het basisonderwijs uit vertegenwoordigers van de volgende drie geledingen: de ouders, het personeel en de lokale gemeenschap.

Elke geleding bestaat bij ons uit telkens drie vertegenwoordigers. De vertegenwoordigers van de ouders en het personeel worden rechtstreeks verkozen. (zie o.a. kiesreglement) De vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap worden tijdens de eerste vergadering van de manddatperiode door de leden van de personeels- en oudergeleding bij consensus gecoöpteerd. De termijn van een mandaatperiode bedraagt vier jaar.

De werking van de schoolraad wordt geregeld in het huishoudelijk reglement.

In de schoolraad situeert zich het zwaartepunt van de formele inspraak op school. De schoolraad heeft overlegbevoegdheid over diverse onderwerpen (zie huishoudelijk reglement) en kan ook steeds uit eigen beweging een schriftelijk advies uitbrengen.

Het schoolbestuur en zijn gemandateerde (de directeur) wonen de vergaderingen steeds bij. In het decreet wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de drie geledingen en anderzijds het schoolbestuur. De reden daarvoor is dat  sprake is van overlegbevoegdheid. Aangezien de schoolraad moeilijk kan overleggen met een eigen geleding wordt het schoolbestuur formeel niet beschouwd als een geleding van de schoolraad.

Kiesreglement verkiezing oudergeleding schoolraad

Nieuws uit de schoolraad

Bruggen bouwen

Dat mensen zich constructief moeten opstellen en bruggen moeten kunnen bouwen voor een betere toekomst is op vandaag in Dudzele  – meer dan anders  en elders  – aan de lijve te ervaren. Bij het schrijven van dit artikel is de plaatsing van de eerste brug van de A11 over het Boudewijnkanaal nog maar pas achter de rug en de voorbereidingen worden al getroffen voor de plaatsing van de tweede beweegbare brug.

Bouwen aan een toekomst  kan men ook in de letterlijk zin van het woord doen binnen een school.  Tijdens de laatste vergadering van de schoolraad konden alle leden namelijk de plannen in kijken van de op stapel staande tweede fase  schrijnwerk vernieuwingen, dewelke in 2017 zullen uitgevoerd worden. Beter isoleren… weeral een stapje dichter bij een groenere en betere toekomst. Uit respect voor het verleden werd  wel de eis gesteld om deze terug in hout te voorzien.

Bij het inzien van de lijst van de onlangs gevolgde en de geplande te volgen opleidingen door het gehele  schoolteam kunnen we niet anders dan besluiten dat er in De Lenaard nòg meer in de niet-letterlijke zin van het woord “gebouwd wordt” aan een goede toekomst voor onze kinderen. Dit met als doel, onze kinderen gezamenlijk naar een hoger niveau te tillen. Indien nodig wordt er zelfs door het zorgteam – leerkrachten en directie getimmerd aan een persoonlijk pad op maat van één kind.

Het kan niet de bedoeling zijn om bruggen te bouwen met als doel de andere oever onder de voet te lopen. Respect voor een  andere entiteit, een andere opinie is héél belangrijk. Maar even belangrijk is het respect voor eigen traditie en eigen waarden. Pas door als volwassenen respectvol  met elkanders eigenwaarden en entiteit om te gaan, zij het als scholen onderling van eenzelfde scholengemeenschap , als volwassenen onderling, kunnen we een goed voorbeeld geven aan onze kinderen.

Bouwen doen we met vallen en opstaan, door rekenen op en door rekening houden met, laat ons nu hopen dat de ingenieurs ook met alles hebben rekening gehouden zodat we met evenveel plezier kunnen geniet van deze twee nieuwe bruggen als van onze kinderen!

Desrumaux Yves

Start schooljaar 2017-2018

De leden van de schoolraad wensen alle leerlingen, leerkrachten, ondersteunend personeel en directie  van SLHD basisschool De Lenaard een goede start voor het schooljaar 2017-2018.

Weldra volgen wij jullie goede voorbeeld en vliegen wij er met evenveel moed en enthousiasme in, zodat 2017-2018 voor jullie een schooljaar wordt om U tegen te zeggen!

Dat  niet iedereen stil gezeten heeft tijdens het groot verlof, zal blijken op de eerste schooldag!

Succes.

De Schoolraad.

 

Aanspreekpunt

Met weemoed denken we vaak terug aan de avonden van onze kindertijd, waarbij één van onze ouders op de rand van ons bed plaatsnam om een sprookje voor te lezen. Een verhaaltje vol onvoorziene  gebeurtenissen, met momenten waarop je denkt : en wat nu, dit was het dan, hiervoor bestaat er geen oplossing of uitweg. Dit is het droevige einde.

Maar niets is minder waar want steevast eindigt ditzelfde sprookje enkele regels verder met de woorden: “Ze leefden nog lang en gelukkig”.

Laat dit de belangrijkste levenswijsheid zijn die deze kleine verhaaltjes met zich meedragen. Voor elk schijnbaar onoplosbaar probleem bestaat er steeds een oplossing, een oplossing die misschien niet onmiddellijk voor de hand ligt, waarbij het kortste pad van bruggen opblazen, niet  de beste oplossing biedt. Maar waarbij de enige correcte weg, deze is van overleg en samenwerken. Lukt het niet met twee, dan gaan we net zoals in de sprookjes met drie of vier op pad. Een pad van overleg en respect voor iedereen en  met als enige doel, samen de eindmeet halen .

Ook in dit opzicht is jullie schoolraad steeds direct of indirect aanspreekbaar voor de ouders van de leerlingen van onze school, wij willen steeds als tweede of derde partij mee helpen zoeken naar  het juiste pad voor de oplossing van een mogelijks probleem.

We zijn er alvast van overtuigd om zo ons gezamenlijk doel te kunnen bereiken en hierbij onze kinderen de kracht van overleg en respect bij te brengen wat hen in hun verdere leven zeker ten goede zal komen.

 

De Schoolraad

Sint-Leo Hemelsdaele VBS De Lenaard

Voorzitter mevr. Ludovica VanDriessche 0474/83.49.99